การอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการคิดของปัญญา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)