โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการพัฒนา และร่วมแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป
(ภาพโดย:งานโสตฯ)