โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรำลึกในพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงประทานแกชาวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ตลอดมา ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)