กิจกรรมเข้าค่ายอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฎิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ หอประชุมสมเด็จฯ๙๑ วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ,ศูนย์คอมฯ)