กิจกรรมเข้าค่ายอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฎิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมสมเด็จฯ๙๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)