โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมการบรรพชาสามเณรในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จำนวน ๑๐๙ รูป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)