โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)