กิจกรรมเข้าค่ายอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฎิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุมสมเด็จฯ๙๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(ภาพโดย:งานโสตฯ)