คุณสินีนาฏ ขาวจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีการออมมากที่สุดของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นตัวอย่างนักออมให้กับนักเรียนรายอื่นๆต่อไป
(ภาพโดย:งานโสตฯ)


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

๑. เด็กหญิง ฐานิตา ชัยยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

๒. นางสาว โชติกา วิริยะจีระพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕

๓. นางสาว ทยพร รักนพจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕