บริษัท Greater Phama ได้กิจกรรมโครงการ "เตรียมความพร้อม สู่การเป็นวัยรุ่น New Gen" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑-๓/๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เพื่อรณรงค์ให้มีการใส่ใจสุขภาพอย่างสมวัย และพร้อมที่จะเติบโตเป็นวัยรุ่นยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ
(ภาพโดย:งานโสตฯ)