โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ กับสถาบันการศึกษาในประเทศ "ฅน ทัน สื่อ" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานครฯ (ภาพโดย:ศูนย์คอมพิวเตอร์)