ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง และคณะครูแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ภาพโดย:งานพอเพียง)