ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง และคณะครูแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
(ภาพโดย:งานพอเพียง)