กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.๒ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)