กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.๔ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)