กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

(ภาพโดย:งานโสตฯ,ศูนย์คอมฯ)