คณะผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดดุสิตาราม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

(ภาพโดย:ครูเอกชัย ทองเจริญ)