โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสร้างความปรองดรองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ระยะที่ ๓) ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)