โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้เข้ารับเกียรติบัตรการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านศีล ๕" (ระยะ ๓) วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ภาพโดย:งานกิจการ)