คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)