พิมพ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการพัฒนา และร่วมปัญหานักเรียนทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)

หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 267