พิมพ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยคณะผู้ประสานงานภาค ศูนย์การศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ (ภาพโดย:ศูนย์คอม)

หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 172