คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวคม ๒๕๕๙
(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)