พิมพ์รองฯ สมปราชญ์ เหล็กกล้า มอบป้ายโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่ ให้แก่ห้องเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ๑ – ๑๐ อันดับของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
(ภาพโดย:งานโสตฯ)

 

 

 

รายชื่อห้องเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนน่ามองห้องเรียนน่าอยู่ ๑๐ อันดับ ดังนี้

๑. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๑ คือ

- ห้อง ม. ๑/๖ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูศุภลักษณ์ สุวรรณ์

๒. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๒ คือ

- ห้อง ม. ๑/๗ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูนิตยาพร เนตรรุ่ง / คุณครูลลิตา หงษ์ทอง

๓. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๓ คือ

- ห้อง ม. ๒/๗ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูสุชาดา เรืองดำ

๔. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๔ คือ

- ห้อง ม. ๓/๗ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูปราถนา สมณะ

๕. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๕ คือ

- ห้อง ม. ๑/๘ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูศิริพร อินทร์แก้ว

๖. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๖ คือ

- ห้อง ม. ๒/๖ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูกรวีร์ ข่าทิพพาที

๗. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๗ คือ

- ห้อง ม. ๒/๘ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูสินานาถ สุวรรณโชติ

๘. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๘ คือ

- ห้อง ม. ๑/๔ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูจาระวี อำภาวงษ์

๙. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๙ คือ

- ห้อง ม. ๓/๕ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูศิริพร วิเศษกลิ่น

๑๐. ห้องเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๑๐ คือ

- ห้อง ม. ๑/๕ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูคุมพิรา ธดากุล

 

 

หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 165