โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑
(ภาพโดย:งานโสตฯ)