พิธีมอบเงินทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)